ประวัติโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

1 พฤศจิกายน   2465   ก่อตั้งโรงเรียนที่วัดมหาธาตุ

2469 ย้ายไปเรียนที่วังบ้านปืน

2481 ย้ายไปเรียนที่วัดดอนไก่เตี้ย

2539 ย้ายมาเรียนที่ดอนคาน ( ปัจจุบัน )

ข้อมูลอาคารสถานที่

เนื้อที่ทั้งหมด 15  ไร่  56   ตารางวา

อาคารเรียนมี   5   หลัง   48  ห้องเรียน

ห้องพิเศษ   24  ห้อง

อาคารประกอบ  14   หลัง

คำขวัญประจำโรงเรียน

เน้นคุณธรรม   เป็นผู้นำความรู้   อยู่เป็นสุขในสังคม

ปรัชญาโรงเรียน

ทนฺโต  เสฏโฐ  มนุสฺเสสุ (มนุษย์ที่ได้รับการฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุด)