ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
 นายสมาน  สรรพคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 นายศิลปชัย  นิลมณี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คุณสมมาดร  ชัยวัฒนพันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 คุณบุญสม  นุชนิยม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 นายวิรุญ  สีดอกบวบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.ดร.กาญจน  บุญส่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 นายสุวรรณ  เชื้อนิล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 พระครูวัชรสุวรรณาทร    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ฯ
 นายสมนึก  ดีหะสิงห์  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ฯ
๑๐  นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
๑๑  นายปริญญา  สุนทรวาทะ  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๒  นายหลุย  จิรวิวัฒน์ภัทร  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๓  นายกรัณย์  สุทธารมณ์  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
๑๔  นายไตรรงค์  อนันตนิติเวทย์  กรรมการและเลขานุการ