ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
 นางบุญญรัตน์  วิเศษสินธุ์  นายกสมาคมฯ
 นายสนอง  ประกอบชาติ  อุปนายกคนที่ ๑
 นายจงจรัส  ลัภยานุกุล  อุปนายกคนที่ ๒
 นายปิว  จิวะสุรัตน์  เหรัญญิก
 นางสาวจุไรรัตน์  จงอ่อน  นายทะเบียน
 นายใย  แสงทอง  ปฏิคม
 นายสำอางค์  สุดยอด  ปฏิคม
 พันเอกณรงค์  เกตจงกล  ประชาสัมพันธ์
 นายสันต์  บุญถาวร  ประชาสัมพันธ์
๑๐  นายเพชรชัย  นิเวศน์วรกานต์  ตัวแทนผู้ปกครอง
๑๑  นายวิษณุ  ตราชูวณิช  ตัวแทนผู้ปกครอง
๑๒  นายประวิทย์  นิลงาม   
๑๓  นางสาวอมร  พวงเจริญ  
๑๔  นายบัญญัติ  เผื่อนสีเมือง  เลขานุการ